Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6

w Gdańsku

Koncepcja pracy Poradni wynika ściśle z przepisów prawa oświatowego, a także z wniosków płynących z systematycznie dokonywanej ewaluacji potrzeb naszych klientów.

Wiodącym przesłaniem naszej pracy jest idea integralności, której centrum stanowi dziecko         w kontekście całego środowiska, w którym żyje (rodzina, przedszkole, szkoła, grupa rówieśnicza). Zatem nasze oddziaływania skierowane są do: dzieci i młodzieży, rodziców, opiekunów prawnych, nauczycieli, pedagogów, innych osób i placówek pracujących na rzecz dzieci.

Celem naszych oddziaływań jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia.

Działania w tym zakresie realizujemy poprzez: diagnozę (psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną), orzecznictwo, terapię (pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, socjoterapię, psychoterapię), mediacje, poradnictwo, konsultacje, opiniowanie, prowadzenie grup wsparcia, działalność profilaktyczną i informacyjno-szkoleniową oraz interwencję kryzysową.

Poradnia oferuje również szeroki  zakres różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom, uwzględniając ich potrzeby  i oczekiwania.

Równie ważnym aspektem naszych oddziaływań jest podmiotowość, odnosząca się zarówno do pracowników, jak i klientów naszej Poradni. Oznacza ona możliwość realizowania przez pracowników własnych koncepcji i zamierzeń. Dzieje się to w oparciu o nieustannie wzbogacaną wiedzę, którą wykorzystujemy w celu zaspakajania stale monitorowanych potrzeb klientów.

Nasze działania charakteryzuje wysoki poziom profesjonalizmu, odpowiedzialności. W Poradni dba się również o ochronę przetwarzania danych, z zachowaniem gwarancji należytego bezpieczeństwa i poufności powierzonych informacji.

Pracownicy Poradni systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje.

Poradnia prowadzi szeroką współpracę ze środowiskiem lokalnym, instytucjami, placówkami oświatowymi i pozaoświatowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci, rodziny i środowiska w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Współpracuje ze środowiskiem akademickim i samorządowym.

W celu zapoznania z naszą działalnością szerokiego grona potencjalnych klientów oraz pogłębiania ich świadomości i wiedzy dotyczącej możliwości korzystania z oferty Poradni, wychodzimy z nią na zewnątrz poprzez: stronę internetową, wystąpienia w mediach, publikacje, organizowanie dni otwartych, ulotki, plakaty, spotkania w placówkach.

Wszystkie podejmowane działania, w które są zaangażowani pracownicy Poradni mają na celu podnoszenie jakości pracy placówki.

Wizja Poradni na dalsze lata pracy

 • Poradnia stanowi stały element środowiska lokalnego świadczącego określoną pomoc.
 • Rozbudzanie u dorosłych świadomości potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży.
 • Wsparcie rodziców i nauczycieli w procesie wychowawczym i dydaktycznym.
 • Pomoc dzieciom i młodzieży w pokonywaniu trudności w procesie budowania dojrzalej osobowości.

Misja Poradni

Wspierając się naszym długoletnim doświadczeniem chcemy w profesjonalny sposób wspierać rozwój dojrzałej osobowości dzieci i młodzieży jako warunku prawidłowego funkcjonowania społecznego i osiągania sukcesu, integrując wokół tego celu rodziców, nauczycieli i autorytety środowiska lokalnego.

Do priorytetowych zadań Poradni należy:

 • wdrażanie w kolejnych latach zadań w kontekście obowiązujących nowych rozporządzeń dotyczących specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży;
 • realizacja potrzeb osób korzystających z oferty Poradni poprzez udzielanie najwyższej jakości usług w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • udzielanie szerokiej pomocy szkołom, przedszkolom, placówkom w zakresie wdrażania nowych zadań, a w szczególności zmian obejmujących pracę z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także osobom w kryzysie;
 • promowanie placówki w środowisku lokalnym;
 • aktywizowanie pracowników do zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych, uwzględniających specyfikę pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • dążenie do poprawy bazy lokalowej i edukacyjnej Poradni;
 • wprowadzanie zmian jakościowych, poprzez podnoszenie atrakcyjności oferty udzielanej pomocy;
 • współpraca ze środowiskiem.

Jednym z priorytetowych zadań jest wspieranie uczniów w procesie edukacji, szczególnie poprzez: zapobieganie, redukowanie i minimalizowanie trudności, na jakie może napotkać młody człowiek w procesie uczenia się oraz funkcjonowania emocjonalno-społecznego.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 jest wszechstronnie przygotowana do realizacji nowych zadań. Pracownicy merytoryczni są nastawieni twórczo, chętni do dalszego rozwijania    i doskonalenia zawodowego. Nadal z szacunkiem, uwagą i zrozumieniem będziemy rozwiązywać powierzone nam problemy. W pracy diagnostyczno-terapeutycznej będziemy kierować się uniwersalnym systemem wartości i poszanowania godności człowieka.

Zainteresowane osoby mogą korzystać z wszelkich form opieki z pełnym zaufaniem do wiedzy, fachowości oraz kompetencji.