Szczegółowe cele i zadania Poradni Nr 6 zostały zawarte
 
w rozdziale II Statutu
 
 
 

MISJA PORADNI

 
BAZUJĄC NA NASZYM KILKUNASTOLETNIM DOŚWIADCZENIU CHCEMY
W PROFESJONALNY SPOSÓB WSPIERAĆ ROZWÓJ DOJRZAŁEJ OSOBOWOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO WARUNKU PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNEGO I OSIĄGANIA SUKCESU, INTEGRUJĄC WOKÓŁ TEGO CELU RODZICÓW, NAUCZYCIELI I AUTORYTETY ŚRODOWISKA LOKALNEGO.
 
 
 
 
 
 
FORMY PRACY PORADNI Nr 6:
 
1.      DIAGNOZA
 
2.      TERAPIA
 
§ logopedyczna:
ü      indywidualna
ü      grupowa: dzieci sepleniące
                dzieci z niepłynnością mowy
§ pedagogiczna
ü   grupy dla uczniów ze specyficznymi problemami w nauce
ü   grupy ze stwierdzonymi deficytami rozwojowymi analizatorów
ü   Dennisona
§ psychologiczna
ü        krótkoterminowa nastawiona na rozwiązanie problemu
 
3.      ZAJĘCIA CYKLICZNE DLA GRUP
 
Uczniowie:
§ program wspierania rozwoju psychospołecznego dzieci sześcioletnich
§ program „Rozwój dojrzałej osobowości” dla uczniów klas I gimnazjum
§ program „Rozwój wyobraźni i twórczego myślenia dzieci i młodzieży”
§ program „Droga do dorosłości z elementami uświadamiania seksualnego”
§ warsztaty rozwiązywanie konfliktów „Docenić konflikt’
§ warsztaty komunikacji społecznej, w tym integracyjne
§ warsztaty technik uczenia się
§ warsztaty przeciwdziałanie przemocy
§ warsztaty przeciwdziałanie psychomanipulacji
§ warsztaty przeciwdziałające uzależnieniom
§ warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klas III gimnazjum
 
Nauczyciele:
§ warsztaty „Praca z uczniem zdolnym”
§ warsztaty „Praca z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce”
§ warsztaty „Praca z dzieckiem z ADHD”
§ grupa wsparcia dla rozpoczynających pracę logopedów szkolnych
 
Rodzice:
§ „Szkoła dla Rodziców”
 
4.      KONSULTACJE  - dla rodziców, nauczycieli, uczniów
 
5.      POGADANKI, WYKŁADY  -  zgodnie z zapotrzebowaniem