REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ 
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Nr 6
w Gdańsku
 
 
§ 1
 
1.      Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest najwyższym organem kolegialnym Poradni.
2.      W skład Rady wchodzą:
a)      dyrektor Poradni jako Przewodniczący;
b)      wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Poradni.
3.      W zebraniach Rady mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
4.      Zebrania plenarne Rady są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po półroczu oraz po zakończeniu rocznych zajęć w związku z oceną realizacji planu pracy oraz w miarę potrzeb bieżących:
a)      zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego organu prowadzącego placówkę albo co najmniej 1/3 członków Rady;
b)      zebrania plenarne zwoływane są z dwutygodniowym wyprzedzeniem;
c)      spotkania nadzwyczajne Rady mogą być zwołane z dnia na dzień – w sytuacji wymagającej podjęcia natychmiastowych decyzji.
5.      Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebranie Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
6.      Dyrektor Poradni przedstawia Radzie nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności placówki.
 
§ 2
 
1.      Do kompetencji stanowiących Rady należą:
a)      opiniowanie i zatwierdzanie planu pracy Poradni;
b)      podejmowanie uchwał związanych z działalnością innowacyjną i eksperymentalną Poradni;
c)      podejmowanie uchwał związanych z działalnością Poradni;
d)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
e)      uchwalanie Statutu Poradni.
2.      Rada opiniuje w szczególności:
a)      organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;
b)      projekt planu finansowego placówki;
c)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
d)     propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęćw ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych.
3.      Dyrektor Poradni wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, a niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę uchyla uchwałę  w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
4.      Rada może wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora Poradni. W takim przypadku organ prowadzący obowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
5.      W sytuacji sporu merytorycznego między dyrektorem a Radą postanawia się skorzystać z mediacji prowadzonej przez zewnętrznego mediatora.
 
§ 3
 
1.      Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
2.      Zebrania Rady są protokołowane.
3.      Obecność na zebraniach Rady jest obowiązkowa.
4.      Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki.
5.      Rada ustala regulamin swej działalności.
6.      W ciągu 14 dni od daty posiedzenia Rady Pedagogicznej wszyscy pracownicy muszą zapoznać się z protokołem, co potwierdzają podpisem.
7.      Ewentualne poprawki do protokołu muszą być wnoszone na piśmie w ciągu 14 dni od daty posiedzenia Rady Pedagogicznej, której dotyczą.
 
___________________________
Podstawa prawna: Ustawa z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty z późn.zm.