Kadrę pedagogiczną tworzą specjaliści, których sylwetki przedstawiamy poniżej.

Mariusz Pluta – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6

Anna Daria Walerzak-Więckowska - wicedyrektor

Jolanta Mełgieś

Psycholog, absol­wentka Wydziału Psy­cho­lo­gii Uni­wer­sy­tetu Gdańskiego. Nauczy­ciel dyplo­mo­wany, pra­cow­nik z bogatym doświadczeniem i dłu­go­let­nim sta­żem pracy. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz doradztwa zawodowego. W Poradni zaj­muje się dia­gno­styką i udzielaniem pomocy psycho­lo­gicznej dzie­ciom i młodzieży, ich rodzi­com oraz nauczycielom. Prowadzi warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli o różnorodnej tematyce.
Jest instruktorem Programu Golden 5 oraz trenerem Odysei Umysłu.

Ewa Załęcka

Psycholog, absol­wentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nauczy­ciel dyplo­mo­wany z 24-letnim doświadczeniem. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu animacji współpracy środowiska. Zaj­muje się dia­gno­zą i udzielaniem pomocy psy­cho­lo­gicz­nej, prowadzi zajęcia dla grup przedszkolnych, warsztaty dla uczniów, spotkania dla rodziców i nauczycieli. Jest instruktorem Programu Golden 5. Udziela wsparcia i pomocy rodzinom przeżywającym okres żałoby.

Karolina Karpińska

Psycholog

Elżbieta Karpińska

Pedagog, nauczyciel dyplomowany, doradca zawodowy, specjalista do spraw terapii pedagogicznej. Zajmuje się diagnozą trudności dydaktyczno-wychowawczych. Prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne dla uczniów posiadających specyficzne trudności w uczniu się. Będąc certyfikowanym terapeutą Metody Instrumental Enrichment, prowadzi terapię wspierającą rozwój poznawczy dzieci i młodzieży z trudnościami o charakterze ADHD, ADD, z zaburzeniami zachowania, emocji oraz trudnościami wywołanymi dysleksją. Prowadzi poradnictwo dla rodziców i nauczycieli w zakresie trudności dydaktyczno-wychowawczych i dyslektycznych. Realizuje zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców „Akademia dla Rodziców”. W zakresie doradztwa zawodowego prowadzi grupowe zajęcia warsztatowe dla uczniów oraz indywidualne konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Realizuje zajęcia psychoedukacyjne w formie warsztatowej dla klas.

Ewa Kotarba-Tysarczyk

Pedagog, terapeuta w zakresie terapii pedagogicznej, socjoterapeuta. Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Wczesna Edukacja i Logopedia na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów magisterskich na kierunku Pedagogika. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Terapii Pedagogicznej oraz Socjoterapii. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego Według Weroniki Sherborne.
W Poradni zajmuje się diagnostyką, udzielaniem pomocy pedagogicznej dzieciom i młodzieży, ich rodzicom oraz nauczycielom. Prowadzi zajęcia terapeutyczne dla uczniów posiadających specyficzne trudności w uczeniu się. W odpowiedzi na zapotrzebowanie szkół realizuje zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz prowadzi warsztaty dla uczniów. Realizuje zajęcia socjoterapeutyczne.

Katarzyna Rachwalska

Pedagog

Danuta Piórkowska-Poniewierska (urlop dla poratowania zdrowia do 30.08.2020r.)

Logopeda, psycholog, pedagog specjalny. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. W Poradni pracuje od 1992 roku. Zajmuje się diagnostyką rozwoju językowego oraz prowadzi terapię logopedyczną. Szczególnym obszarem zainteresowań są zaburzenia rozwoju językowego o charakterze specyficznym dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (SLI). Udziela pomocy rodzicom w zakresie sposobów stymulowania sprawności językowej u dzieci z nieprawidłowym przebiegiem rozwoju mowy. Prowadzi spotkania szkoleniowe z rodzicami dzieci przedszkolnych. Współpracuje z logopedami w rejonie Poradni w ramach cyklicznych spotkań.

Katarzyna Szura

Zajmuje się diagnozą logopedyczną dzieci i młodzieży oraz terapią logopedyczną. W odpowiedzi na zapotrzebowanie szkół i przedszkoli wykonuje badania przesiewowe, mające na celu wytypowanie dzieci, które powinny zostać poddane pełnej diagnozie i ewentualnie terapii logopedycznej. Dodatkowo prowadzi konsultacje dla rodziców, nauczycieli i logopedów z rejonu działania Poradni.