Kadrę pedagogiczną tworzą specjaliści, których sylwetki przedstawiamy poniżej.

Mariusz Pluta – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6

Anna Daria Walerzak-Więckowska - wicedyrektor

Jolanta Mełgieś

Psycholog, absol­wentka Wydziału Psy­cho­lo­gii Uni­wer­sy­tetu Gdańskiego. Nauczy­ciel dyplo­mo­wany, pra­cow­nik z bogatym doświadczeniem i dłu­go­let­nim sta­żem pracy. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz doradztwa zawodowego. W Poradni zaj­muje się dia­gno­styką i udzielaniem pomocy psycho­lo­gicznej dzie­ciom i młodzieży, ich rodzi­com oraz nauczycielom. Prowadzi warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli o różnorodnej tematyce.
Jest instruktorem Programu Golden 5 oraz trenerem Odysei Umysłu.

Ewa Załęcka

Psycholog, absol­wentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nauczy­ciel dyplo­mo­wany z wieloletnim doświadczeniem. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu animacji współpracy środowiska. Zaj­muje się dia­gno­zą i udzielaniem pomocy psy­cho­lo­gicz­nej, prowadzi zajęcia dla grup przedszkolnych, warsztaty dla uczniów, spotkania dla rodziców i nauczycieli. Jest instruktorem Programu Golden 5. Udziela wsparcia i pomocy rodzinom przeżywającym okres żałoby.

Karolina Karpińska

Psycholog

Tatiana Chmielewska

Psycholog

Adam Rachwalski

Psycholog sportu

Jacek Przybylski

Psycholog sportu

Elżbieta Karpińska

Pedagog, nauczyciel dyplomowany, doradca zawodowy, specjalista do spraw terapii pedagogicznej. Zajmuje się diagnozą trudności dydaktyczno-wychowawczych. Prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne dla uczniów posiadających specyficzne trudności w uczniu się. Będąc certyfikowanym terapeutą Metody Instrumental Enrichment, prowadzi terapię wspierającą rozwój poznawczy dzieci i młodzieży z trudnościami o charakterze ADHD, ADD, z zaburzeniami zachowania, emocji oraz trudnościami wywołanymi dysleksją. Prowadzi poradnictwo dla rodziców i nauczycieli w zakresie trudności dydaktyczno-wychowawczych i dyslektycznych. Realizuje zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców „Akademia dla Rodziców”. W zakresie doradztwa zawodowego prowadzi grupowe zajęcia warsztatowe dla uczniów oraz indywidualne konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Realizuje zajęcia psychoedukacyjne w formie warsztatowej dla klas.

Ewa Kotarba-Tysarczyk

Pedagog, terapeuta w zakresie terapii pedagogicznej, socjoterapeuta. Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Wczesna Edukacja i Logopedia na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów magisterskich na kierunku Pedagogika. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Terapii Pedagogicznej oraz Socjoterapii. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego Według Weroniki Sherborne.
W Poradni zajmuje się diagnostyką, udzielaniem pomocy pedagogicznej dzieciom i młodzieży, ich rodzicom oraz nauczycielom. Prowadzi zajęcia terapeutyczne dla uczniów posiadających specyficzne trudności w uczeniu się. W odpowiedzi na zapotrzebowanie szkół realizuje zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz prowadzi warsztaty dla uczniów. Realizuje zajęcia socjoterapeutyczne.

Katarzyna Rachwalska

Pedagog

Danuta Piórkowska-Poniewierska

Logopeda, psycholog, pedagog specjalny. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. W Poradni pracuje od 1992 roku. Zajmuje się diagnostyką rozwoju językowego oraz prowadzi terapię logopedyczną. Szczególnym obszarem zainteresowań są zaburzenia rozwoju językowego o charakterze specyficznym dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (SLI). Udziela pomocy rodzicom w zakresie sposobów stymulowania sprawności językowej u dzieci z nieprawidłowym przebiegiem rozwoju mowy. Prowadzi spotkania szkoleniowe z rodzicami dzieci przedszkolnych. Współpracuje z logopedami w rejonie Poradni w ramach cyklicznych spotkań.

Agata Przybył (zastępstwo)

Logopeda

Katarzyna Szura  (urlop dla poratowania zdrowia)

Zajmuje się diagnozą logopedyczną dzieci i młodzieży oraz terapią logopedyczną. W odpowiedzi na zapotrzebowanie szkół i przedszkoli wykonuje badania przesiewowe, mające na celu wytypowanie dzieci, które powinny zostać poddane pełnej diagnozie i ewentualnie terapii logopedycznej. Dodatkowo prowadzi konsultacje dla rodziców, nauczycieli i logopedów z rejonu działania Poradni.