W Poradni Nr 6 prowadzone są następujące rejestry, ewidencje i archiwa:
 
 • wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży,
 • rejestr wydawanych opinii,
 • rejestr wydawanych orzeczeń,  
 • karty indywidualne badanych dzieci i młodzieży,
 • księgę planowania pracy nauczycieli,
 • zeszyt zapisów na konsultacje lekarskie, 
 • indywidualne dzienniki pracy nauczycieli,
 • dzienniki zajęć terapeutycznych,
 • protokoły posiedzeń zespołów orzekających,
 • księgę protokołów posiedzeń rady pedagogicznej,
 • dziennik korespondencji,
 • księgę zarządzeń dyrektora Poradni,
 • zeszyt wyjść,
 • inną dokumentację zależną od określonych zdarzeń służbowych.
 
W archiwum Poradni znajdują się karty indywidualne badanych uczniów, ułożone chronologicznie. Ze względu na jego małą pojemność najstarsze roczniki zostały trwale zarchiwizowane przez firmę zewnętrzną.