Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 

na rok szkolny 2021/2022

wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań statutowych

(zapotrzebowanie na wybrane formy kierować do pracownika Poradni, który opiekuje się placówką )

ZAKRES:

 1. Doradztwo zawodowe

   

Nauczyciele

 • Grupa wsparcia dla nauczycieli zajmujących się doradztwem na terenie szkół i placówek – cykl podstawowy 3 spotkania po 2 godz. 1x w miesiącu, grupę tworzy minimum 5 nauczycieli,
 • Konsultacje dla nauczycieli z zakresu wspierania ucznia w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej

Rodzice

 • Indywidualne konsultacje telefoniczne
 • Informacyjno-wspierające spotkania z rodzicami w celu dostarczenia informacji o systemie, zdobywania kwalifikacji oraz w celu wspierania dzieci w dokonywaniu wyborów zawodowych
 • Informacyjne spotkania dla rodziców dzieci posiadających przeciwwskazania i ograniczenie zdrowotne w wyborze zawodu i kierunku kształcenia

- grupę tworzy minimum 10 rodziców

Uczniowie

 • Warsztaty zawodoznawcze dla uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej i ponadpodstawowej
 • Indywidualne konsultacje w sprawie wyboru drogi kształcenia
 • Diagnoza indywidualna preferencji zawodowych

 

 1. Uczeń zdolny

Nauczyciele

 • Warsztaty „Jak wspierać rozwój dziecka zdolnego?”- spotkania 3 godz. Minimum 15-tu nauczycieli mogą reprezentować różne szkoły z rejonu – szkoły podstawowe
 • Konsultacje na temat systemu wspierania dziecka zdolnego

Rodzice

 • Warsztaty „Jak wspierać rozwój dziecka zdolnego?”- 3 godz., minimum 10 rodziców

Uczniowie

 • Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna
 • Warsztaty stymulujące myślenie twórcze

- warsztaty trwają 2 godz. lekcyjne dla grup uczniów zdolnych , z tego samego poziomu klasowego

 1. Wychowanie:

Nauczyciele

 • Grupa dla wychowawców klas wspierająca ich kompetencje wychowawcze
 • Konsultacje dla nauczycieli nastawione na rozwiązywanie problemów wychowawczych
 • Superwizja grupowa dotycząca analizy trudnych przypadków – specjaliści pracujący z uczniem - 2 godzinne spotkanie
 • Warsztaty dla nauczycieli wspierające ich umiejętności wychowawcze, nastawione na:
 • konkretne problemy występujące w ich klasach
 • z zakresu rozwiązywania konfliktów z elementami przeciwdziałania przemocy
 • radzenie sobie z trudnymi zachowaniami w szkole
 • poruszające problem depresji
 • wzmacnianie motywacji uczniów do nauki

- czas i miejsce do ustalenia z realizatorem

 • Program „Golden Five” – uczniowie klas IV szkoły podstawowej - kontynuacja
 • Udział w Zespołach Wychowawczych
 • Mediacje
 • Udział w zespołach ds. okresowej oceny wychowanków w Gdańskich Domach dla Dzieci (zgodnie z rejonem opieki)
 • Powrót do szkoły - jak zadbać o uczniów
 • Ochrona zdrowia psychicznego uczniów
 • Agresja, przemoc w szkole - jak im przeciwdziałać? - 2 godziny lekcyjne
 • Uczeń z innego kręgu kulturowego w szkole ogólnodostępnej - 2 godziny lekcyjne
 • Asertywny nauczyciel - 1 godzina lekcyjna

Rodzice

 • „Szkoła dla Rodziców” cykl dziesięciu 2 godzinnych spotkań
 • Konsultacje dla rodziców nastawione na rozwiązywanie problemu dziecka
 • Udział w Zespole Wychowawczym
 • Mediacje konfliktów z udziałem dzieci
 • Warsztaty związane z zagrożeniami płynącymi z korzystania z mediów elektronicznych  – 2 godziny lekcyjne
 • Warsztaty na temat wzmacniania motywacji dzieci do nauki – 2 godziny lekcyjne
 • Diagnoza dzieci z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania

Uczniowie

 • Diagnoza dzieci i młodzieży z problemami w zachowaniu
 • Indywidualne spotkania z dziećmi i młodzieżą nastawione na rozwiązywanie problemu
 • Warsztaty dla klas z zakresu:
 • Przeciwdziałanie przemocy - warsztaty dla klas IV-VIII
 • Atmosfera w klasie, tolerancja - uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • Godność szacunek, tolerancja – warsztat dla uczniów szkół podstawowych         i ponadpodstawowych
 • Obraz siebie, samopoznanie - dla uczniów kl. VIII szkół podstawowych
 • Jak radzić sobie ze stresem- starsze klasy szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych
 • Profilaktyka FAS – kl. VIII i ponadpodstawowe
 • Przeciwdziałanie cyberprzemocy – uczniowie szkół podstawowych od VII
 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów

- czas, miejsce i grupa do ustalenia z realizatorem

 • Poczucie własnej wartości - wzmacnianie samooceny uczniów - 2 godziny lekcyjne kl. IV-VIII
 • Spotkania z grupami przedszkolnymi w ramach „Stymulacja rozwoju psychospołecznego” zawierającego elementy z zakresu wychowania. – cykl 10 spotkań
 • Mediacje
 • Konsultacje i rozmowy wspierające
 • Socjoterapia – na terenie wybranej szkoły (dzieci kierowane po diagnozie we współpracy z pedagogiem szkolnym) – każdorazowo do ustalenia z realizatorem – Ewa Kotarba-Tysarczyk
 1. Edukacja:

Nauczyciele:

 • Uczestnictwo w zespołach do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych – psychologiczne doradztwo przy tworzeniu IPET (p. K. Karpińska)
 • Warsztaty „Metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami w szkole” – jednorazowe 3 godz. dla Rady Pedagogicznej
 • Warsztaty „Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym – norma czy nie?” jednorazowe 2 godz. minimum 10 osób
 • Konsultacje z logopedami działającymi w szkołach i placówkach z rejonu Poradni
 • Warsztaty poruszające problem ucznia z dysleksją:
 • „Uczeń z dysleksją w szkole, zintegrowany system pomocy”- jednorazowe 2 godz. zegarowe dla Rad Pedagogicznych
 • Warsztaty: Uwaga, uczeń z dyskalkulią w szkole, czyli jak wspierać specjalne potrzeby w zakresie matematyki

Rodzice:

 • Indywidualne konsultacje dla rodziców
 • Warsztat dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym: „Norma rozwojowa w komunikacji słownej u 3, 4 i 5-latka. ” jednorazowe 2 godz. minimum 10 osób
 • Spotkania z rodzicami, jak pomóc dziecku ze specyficznymi problemami edukacyjnymi, jak pracować w domu (udział w spotkaniach z rodzicami w szkole)
 • Spotkania dla rodziców dotyczące problematyki gotowości szkolnej
 • Uczestnictwo w posiedzeniu Zespołu Orzekającego
 • Spotkania z rodzicami dzieci do 6 r.ż. „Czy czas do logopedy?” – jednorazowo 1 godz. zegarowa w placówce zapraszającej (grupa 8 osób minimum)
 • Moje dziecko słabo liczy - jak usprawniać liczenie w domu

Uczniowie:

 • Badania diagnozujące specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży
 • Diagnoza uczniów z trudnościami w uczeniu się
 • Terapia pedagogiczna:
 • grupowa
 • indywidualna (dysleksja głęboka)
 • trening funkcji poznawczych z wykorzystaniem metody Instrumental Enrichment – dla dzieci z deficytami funkcji poznawczych od klasy IV do VII
 • Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne
 • Logopedyczne badania przesiewowe – dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas pierwszych
 • Logopedyczna diagnoza indywidualna
 • Indywidualna terapia logopedyczna
 • Zajęcia grupowe na terenie przedszkoli stymulujące rozwój mowy dzieci z grup rocznego przygotowania przedszkolnego
 • Zajęcia rozwijające komunikację językową dla dzieci przedszkolnych od 4 roku życia
 • Program Liczydełko dla uczniów kl. II-III wykazujących trudności w uczeniu się matematyki (cały rok szkolny 1x w tygodniu)
 • Program Kalkulator dla uczniów kl. IV-VI z trudnościami w liczeniu (cały rok szkolny 1x w tygodniu)