Organami Poradni są:
 
I.      Dyrektor.
II.     Rada Pedagogiczna.
 
 
     I.     Dyrektor Poradni mgr Maria Bemben:
a) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi;
b) sprawuje nadzór pedagogiczny oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
c) inspiruje i wspomaga pracowników pedagogicznych w wypełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy Poradni oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;
d) opracowuje program rozwoju Poradni, wykorzystując wyniki mierzenia jakości pracy;
e) gromadzi informacje o pracy pracowników pedagogicznych i dokonuje oceny ich pracy;
f)  realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
g)  opracowuje szczegółową organizację pracy Poradni w danym roku szkolnym i przedstawia w formie arkusza organizacyjnego organowi prowadzącemu i nadzorującemu Poradnię;
h) organizuje pracę nad przygotowaniem planu pracy Poradni – zakres  i formy działalności Poradni na dany rok szkolny i przedstawia go Radzie Pedagogicznej przed rozpoczęciem roku szkolnego;
i) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 
j)  może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Poradni;
k) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk nauczycieli;
l)  inne.
 
     Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
a)    zatrudniania i zwalniania pracowników Poradni;                                                 
b)    przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom Poradni;
c)   występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników Poradni;
d)    w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną.
 
 
II.  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 a)   zatwierdzanie planów pracy Poradni;
 b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w Poradni;
 c)   ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych;
 d)  uchwalenie Statutu Poradni.
 
Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 a)  organizację pracy Poradni, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład godzin pracy;
 b)  projekt planu finansowego;
 c) wnioski Dyrektora Poradni o przyznanie pracownikom pedagogicznym odznaczeń, nagród i wyróżnień; 
 d)  propozycje Dyrektora Poradni w sprawach przydziału pracownikom pedagogicznym stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć;
 e) szczegółowy zakres i zasady działalności Rady Pedagogicznej Poradni określa Regulamin Rady Pedagogicznej.