Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne
i nieodpłatne.
 
 
1.   Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.
2.   O formie udzielonej pomocy decyduje specjalista, po rozpoznaniu problemu.
3.   W przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły (przedszkola) oraz ich rodziców, pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
 
4.  Poradnia wydaje opinie w sprawach: 
§   wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego
§   objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
§   dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom
§   zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego;
§   udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
§   przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
§   przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia;
§   przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu gimnazjalnego, matury, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta;
§   innych określonych w odrębnych przepisach.
 
5. Opinie wydaje się na pisemny wniosek rodziców dziecka lub prawnych opiekunów. Na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka Poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko.
 
6. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka.
 
7.  Rodzice mogą dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w  szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich oraz opinię wychowawcy.
 
8.  Opinia poradni zawiera: 
-  oznaczenie poradni wydającej opinię;
-  imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy opinia, datę i miejsce jego urodzenia,, a w przypadku ucznia – również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza;
-  stanowisko Poradni w sprawie, której dotyczy opinia oraz szczegółowe jego uzasadnienie;
- wskazanie odpowiedniej formy pomocy, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w przedszkolu, szkole lub placówce, stosownie do  potrzeb oraz szczegółowe uzasadnienie wskazanej formy pomocy.
 
9. Opinię podpisuje dyrektor Poradni.
 
10. W Poradni są organizowane i działają, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zespoły orzekające wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 
11.  Organizację pracy zespołów określa Regulamin Zespołów Orzekających.
 
12. W zakresie realizacji swoich zadań Poradnia współpracuje z innymi poradniami i instytucjami pomocowymi w następujący sposób:
a)  tworząc zespoły interdyscyplinarne;
b)  konsultując określone przypadki;
c)   wymieniając się informacjami;
d)    udostępniając dokumentację (za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego).