Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Gdańsku z dniem 4 maja 2020 roku częściowo wznawiają swoją działalność stacjonarną, początkowo wyłącznie w zakresie orzekania i w bardzo ograniczonym zakresie opiniowania.

O konieczności przeprowadzenia diagnozy w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem na terenie Poradni będzie decydował Dyrektor lub inny wyznaczony pracownik. W pierwszej kolejności do Poradni przyjmowane będą dzieci i młodzież niepełnosprawne i zagrożone niedostosowaniem społecznym oraz ich rodzice, ubiegający się o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o potrzebie indywidulanego nauczania oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Priorytetowo również przyjmowani będą uczniowie, dla których rozpoczęcie lub kontynuowanie edukacji wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym m.in. odroczenia od realizacji obowiązku szkolnego. Do wydania wnioskowanego dokumentu przez Poradnię niezbędna będzie opinia ze szkoły lub placówki, do której aktualnie dziecko/uczeń uczęszcza.

Wizyta w Poradni będzie możliwa wyłącznie po wcześniejszym umówieniu jej telefonicznie (numery telefonów poradni psychologiczno-pedagogicznych znajdują się na ich stronach internetowych).  Prosi się rodziców o punktualne przychodzenie na umówione terminy do Poradni, gdyż czas przeznaczany na pobyt w poczekalniach zostaje ograniczony do minimum.

Zarówno rodzic, jak i dziecko, są zobowiązani na wizytę w Poradni przyjść zabezpieczeni w środki ochrony osobistej, takie jak maseczki i rękawiczki oraz do bezwzględnego dostosowania się do procedur sanitarnych obowiązujących w konkretnej Poradni. Na teren Poradni mogą wejść wyłącznie osoby całkowicie zdrowe bez jakichkolwiek objawów infekcji. Do Poradni nie będą przyjmowane osoby, jeśli ktokolwiek z ich domowników jest w kwarantannie lub choruje na COVID-9.

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, konsultacje i porady dla rodziców, nauczycieli, uczniów a także szkolenia rad pedagogicznych, nauczycieli i rodziców oraz grupy wsparcia, inne zajęcia terapeutyczne nadal będą realizowane zdalnie.

W miarę poprawy sytuacji epidemicznej w kraju i uwzględniając zalecenia GIS Poradnie będą stopniowo rozszerzać działalność diagnostyczną, o czym poinformujemy w kolejnym komunikacie.